Scriptiebank

Ronald Sluijter
‘Oud, afgesloofd, behoeftig en arm’. Bejaardenzorg in Leiden in de achttiende eeuw
Doctoraalscriptie Universiteit Leiden, 1995

De specifiek op ouderen gerichte zorg zoals we die nu kennen, was in de achttiende eeuw nog een zich ontwikkelend fenomeen. Door armoede en lichamelijke ongemakken hulpbehoevende Leidse bejaarden deden een beroep op een groot aantal vormen van zorg, die voor het merendeel onder de grote noemer ‘armenzorg’ vielen. In deze scriptie worden deze vormen besproken. Bijzondere aandacht is er voor de uitbesteding van ouderen bij particulieren, en de zorg voor ouderen in het in 1784 gestichte gerefor­meerde Oudeliedenhuis, de eerste specifiek voor ouderen bestemde instelling in Leiden.