In deze voordracht met dia's richten wij het oog op de cultuurhistorische ontwikkelingen die volgden op de "dageraad" van de Gouden Eeuw in de lage landen. Hoe ontwikkelde het beroemde tijdperk, "Le Grand Siècle", zich in de andere westerse landen van Europa?

Tijdens de absolute heerschappij van de heersende monarchen, versterkt door belangen en een honger naar macht van de geestelijkheid en hoge adel, zou de cultuur zich aanpassen en vernieuwen. Er zullen duidelijke "verbanden" worden gelegd en deze verbanden worden "zichtbaar" gemaakt. Immers, de onderlinge betrekkingen tussen de meest bekende zeventiende-eeuwse personen zijn uiterst belangrijk geweest, zeker als men streefde naar ROEM. Of was het een streven naar ROEMZUCHT? Was er sprake van een echte ROEPING of van nabootsen? We zullen nader ingaan op de pralende hofcultuur van de leidende figuren en op de invloed van hen die daaraan hun artistieke bijdragen hebben verleend.

Tradities, nieuwe ideeën en de verworvenheden van de vermaarde Gouden Eeuw - geen bescheiden tijdperk! - worden duidelijk geschetst.