Het leven van de heilige Katherina van Alexandrië
Teksteditie met inleiding, hertaling en commentaar door Hildo van Es & Ludo Jongen
Hildo van Es & Ludo Jongen
240 pp, € 21,-
isbn/issn: 978-90-8704-189-2
Middelnederlandse tekstedities 14;geïll

Het leven van de heilige Katherina van Alexandrië

(recensie: Martha Catania-Peters)
Katherina van Alexandrië was een zeer populaire heilige in de Middeleeuwen (11e-16e eeuw), óók in de Lage Landen. Nog altijd vinden we haar naam hier en daar terug, zoals in het Museum het Catharijneconvent en ook het winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. De afbeeldingen in het boek tonen ons een middeleeuws gekleed meisje, maar Katherina behoorde tot de maagdmartelaressen uit de late oudheid, zoals Agatha, Agnes, Apollonia, Barbara en Dorothea. Hun biografieën zijn steeds hetzelfde. Beeldschone maagd van hoge komaf bekeert zich tot het christendom, weigert God te verloochenen, wordt gemarteld, bekeert haar beulen, en wordt meestal onthoofd. Katherina is daarbij niet alleen knap van uiterlijk, maar ook nog eens knap door haar grote intelligentie en geleerdheid.
In 1969 werd zij door het Vaticaan geschrapt als heilige. De historiciteit van Katherina was niet te bewijzen, haar biografie vol onjuistheden, haar personage zonder karaktertekening. Er zou helemaal geen klap van waar zijn. Hier wordt zij echter flink verdedigd door Hildo van Es en Ludo Jongen, die onder andere betogen: “In zekere zin zijn alle heiligen onbestaanbare figuren” (p.28)
Onderwerp van dit boek is echter niet alleen Katherina, maar vooral ook een Middelnederlands handschrift over het leven van de heilige Katherina van Alexandrië, een zogenaamde vita. De teksteditie is afgedrukt op de linkerbladzijden en de hertaling op de rechterbladzijden van het boek. De inleiding (pp.9-29) is beknopt maar informatief. In een voorwoord beschrijft Hildo van Es hoe hij het handschrift vond in de bibliotheek van zijn vader, tijdens diens leven hoogleraar Neerlandistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van Es reconstrueert hoe het handschrift in de bibliotheek terecht gekomen is. Waarschijnlijk was het afkomstig uit een aan Sint Margaretha gewijd klooster in Gouda, en is het tijdens de Reformatie, toen vele religieuze geschriften werden vernietigd, aan een grotendeels onbekende zwerftocht begonnen, om nu te worden teruggevonden. Het handschrift is overigens niet het enige over Katherina in de Lage Landen, hoewel haar heiligenleven hier niet eerder werd uitgegeven. Appendix 3 geeft een lijst van vindplaatsen van andere Nederlandstalige teksten aangaande de heilige, en Appendix 4 geeft een aantal tekstvarianten.
Het handschrift uit de bibliotheek van Van Es is tweedelig. Het eerste deel bestaat uit vier episoden: het (later toegevoegde) geboorteverhaal (nativitas) (1) en bekeringsverhaal (conversio) (2), gevolgd door de passio, het kernverhaal van het gesprek met de vijftig geleerden en Katherina’s lijdensverhaal (3). De vierde episode, een soort Nachleben van Katharina (4), lijkt wel wat op een religieus toeristisch reisverslag door de Sinaïwoestijn, en kan pas na 1217 zijn ontstaan. Het gaat over het daar aanwezige Katherinaklooster, haar graf dat zich daar zou bevinden, de wonderen rond haar graf, en wat je het begin zou kunnen noemen van de jacht op relikwieën van de heilige. Het verhaal van de vinding door monniken van het lichaam van Katherina in een rotsspleet op de berg Sinaï (4.2), herhaalt zich trouwens in een afwijkende versie in het tweede deel, dat meer is geschreven in de sfeer van vroegchristelijke wonderverhalen. Men vermoedt dat dit verhaal eerst op zich zelf heeft gestaan. Alleen hier wordt vermeld dat engelen Katherina’s lichaam eertijds in een laken naar de berg Sinaï brachten, en ook het tijdstip van de vinding, 13 mei 433, wordt alleen hier vermeld. Dit stuk is getiteld: ‘De translatie van Sint Katherina van de berg Sinaï’ (pp.179-187).
De oude kern van de vita bestaat dus uit het verhaal van de discussie met de 50 filosofen. Dat zat zo: in het jaar 310 weigerde Katherina een dieroffer te brengen aan de goden, zoals keizer Maxentius aan het hele volk had opgedragen. Omdat hij niet tegen de welbespraakte achttienjarige maagd op kon, riep hij alle geleerden uit het land bijeen, om haar tot rede te brengen. Maar Katherina was zo sterk in haar argumentatie, dat zij de geleerden allemaal tot het christendom wist te bekeren. Die werden daarop ter dood gebracht. Voor Katherina werd een rad ontworpen, om haar te doden, maar het martelwerktuig spatte uiteen door goddelijk ingrijpen. Uiteindelijk werd zij onthoofd, maar niet zonder de vrouw van de keizer, de vijftig geleerden en ook nog tweehonderd ridders te hebben bekeerd.
De woordentwist met de geleerden, waarvan de tekst door het Vaticaan te licht werd bevonden, is een opvallende episode in de vita. In annotaties wordt steeds verwezen naar Bijbelpassages waaruit overduidelijk werd geleend, zelfs door de keizer, dus erg historisch kan het discours niet zijn. Dit kernverhaal is ontstaan in de zevende eeuw, maar van deze eerste Griekse oertekst zijn slechts fragmenten overgeleverd. De oudst bekende complete versie is van eind tiende eeuw.
Over het algemeen kan worden gesteld dat de onderhavige teksteditie met hertaling, inleiding, allerhande bijlagen, registers en uitgebreide annotatie, een klein pareltje is geworden. De lezer gaat echter wel geloven dat het Vaticaan redenen te over had om aan Katherina te twijfelen. De nativitas en conversio zijn nogal sprookjesachtig, door zaken als het omvangrijke, maar onhistorische rijk Alexandrië van haar vader koning Costus. Sprookjesachtig zijn ook de getallen in deze vita: er zijn de 50 geleerden, 130 stieroffers, 60 kamelen om het graf van Katherina te vinden, 4000 doden vallen er te betreuren door het uiteenspattende rad, en 200 ridders bekeren zich!
Merkwaardig is ook dat keizer Maxentius dan wel geen christen was, maar de godsdienstvrijheid in Rome herstelde rond het jaar 308. In Appendix 5 ‘Historische notities’(pp.222-227) blijft mede daardoor weinig over van de wrede christenvervolger uit Katherina’s leven. Er zou ook nog sprake zijn van een persoonsverwisseling, al wordt dat eveneens weerlegd. Wat persoonsverwisselingen aangaat, iemand maakte mij attent op het bestaan van een andere geleerde vrouw in Alexandrië. Haar naam was Hypatia en zij was zeer onderlegd in wiskunde en filosofie, kortom een geleerde vrouw die leefde van 370 tot 415. Zij werd zo’n achtenzeventig jaar na Katherina geboren, maar er zijn heel wat overeenkomsten. Alle twee stonden bekend om hun geleerdheid. Alle twee begaven zij zich als vrouw tussen geleerde mannen. Alle twee komen uit Alexandrië. En alle twee worden zij om het leven gebracht, Katherina voor haar christelijke geloof, en Hypatia….door fanatieke christenen, die haar beschuldigden van hekserij. De overeenkomsten zijn op z’n minst opvallend.
Toch wil ik ook een lans breken voor de heilige Katherina. Zij werd namelijk nog onlangs genoemd als een van de 14 noodhelpers in het boek van Jo Claes en anderen, Beschermheiligen in de Lage Landen. Een heilige die ook nog eens noodhelper is, het is wel erg dom om die af te schaffen. En toevallig zag ik Katherina ook nog vermeld als heilige op twee Italiaanse katholieke kalenders van 2011, natuurlijk op haar sterfdag 25 november.

 
Drs. Martha Catania-Peters
 

 

 
Trefwoorden: Nederland, Middeleeuwen, Middelnederlands, Katherina van Alexandrië, Heiligenlevens, Oudheid, Martelaressen, Christenvervolging, Keizer Maxentius, Hypatia van Alexandrië